The Cake-tini

Ingredients: 55ml (2oz) Marshmallow Vodka 55ml (2oz) Cherry soda Hundreds and thousands 1 maraschino cherry 1 marshmallow on a cocktail stick Method: …